penzion praga

Reklamační řád ubytovacího portálu www.pensionpraga.at

Čl. I.
Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamace na zboží a služby poskytované za úplatu provozovatelem klientovi prostřednictvím ubytovacího portálu www.pensionpraga.at.
 2. Tento reklamační řád je vydán k zajištění podmínek odpovědnosti za vadyprodaného zboží nebo služby ze strany provozovatele a jejich uplatnění klientem-spotřebitelem.
 3. Tento reklamační řád je pro klienta závazný od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s provozovatelem, tedy od okamžiku, kdy je mezi stranami proveden jakýkoliv právní úkon.

 

Čl. II.
Základní podmínky reklamace

 1. Klient je povinen prohlédnout si zboží nebo důkladně se seznámit s obsahem poskytnuté služby nejpozději po přechodu nebezpečí škody na zboží nebo poskytnuté služby, přičemž se přihlédne k povaze zboží nebo služby.
 2. Provozovatel poskytuje záruku na zboží / službu po dobu 24 měsíců, pokud není zvláštním právním předpisem nebo dohodou smluvních stran určeno jinak. Pokud jde o použitou věc, provozovatel a klient se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.
 3. Záruka začíná běžet ode dne převzetí zboží nebo poskytnutí služby klientům.
 4. Provozovatel je povinen vydat spotřebiteli doklad o koupi výrobku (faktura / pokladní doklad z registrační pokladny).
 5. Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží nebo poskytnuté služby v záruční době vada, má klient právo tuto vadu reklamovat.
 6. Provozovatel odpovídá za vady, které má prodaná věc nebo poskytnuta služby při převzetí klientům.

 

Čl. III.
Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. V případě, že klient zjistí vážné nedostatky na zboží nebo službě, je povinen tyto nedostatky nahlásit provozovateli, přičemž provozovatel je povinen takové nedostatky odstranit.
 2. Sídlem provozovatele se pro účely reklamačního řádu rozumí Mittersiller Budesstrase 50, 5721 Piesendorf, Rakousko reklamaci je však možné uplatnit i na recepci provozovatele Pension Praga, Mittersiller Budesstrase 50, 5721 Piesendorf, Rakouská republika.
 3. Klient nákup zboží nebo služby prokazuje kopií dokladu o koupi zboží / služby, tzn. potvrzením z registrační pokladny, resp. fakturou, v opačném případě nebude zboží bez předložení příslušných dokladů přijat na reklamaci.
 4. Pokud není možné vyřídit neprodleně reklamaci a zjednat nápravu, sepíše provozovatel s reklamujícím reklamační protokol s označením subjektů a předmětu reklamace.
 5. Provozovatel je povinen při uplatnění reklamace vydat klientovi potvrzení.
 6. Potvrzení se pro účely reklamačního řádu rozumí písemnost, ve které bude informace o zařazení reklamace na zpracování a podrobné informace o reklamaci a dalším postupu.
 7. Provozovatel je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace
 8. Na recepci musí být v provozní době přítomen zaměstnanec provozovatele pověřený vyřizováním reklamace.
 9. Provozovatel nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení reklamace. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má klient - spotřebitel stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Provozovatel je povinen, pokud reklamaci neuzná do 3 pracovních dnů, výrobek zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení.
 10. Po vyřízení reklamace provozovatel pořídí reklamační zprávu, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu kontaktuje klienta - spotřebitele o vyřízení reklamace.
 11. Provozovatel je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí, přičemž evidence musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Čl. IV.
Lhůta pro uplatnění reklamace

 1.  Nároky z vad zboží je třeba uplatnit v záruční době, jinak zaniknou.
 2. Práva z odpovědnosti za vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do uplynutí zákonem stanovené záruční doby.
 3. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku může zapříčinit prohloubení vady nebo znehodnocení výrobku a může být důvodem zamítnutí reklamace.
 4. Pokud se vybaví reklamace opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o zákonem stanovenou záruční dobu na tu část výrobku, na kterou byla provedena oprava.
 5. Pokud bude reklamace vyřešena výměnou vadného zboží za nové, začne běžet nová zákonná záruční doba od převzetí zboží.

 

Čl. V.
Odstranitelné vady

 1. Za odstranitelnou se považuje taková vada, kterou lze odstranit opravou a plnění se stává bezvadným, kdy její opravou neutrpí funkce, vzhled, jakost, tzn. kvalita.
 2. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má klient právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 3. Provozovatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to klientovi nezpůsobí vážné potíže.

 

Čl. VI.
Neodstranitelné vady

 1. Za neodstranitelnou vadu se považuje vada, která brání užívání výrobku, kterou nelze odstranit z technického hlediska, její odstranění je neúčelné, případně se tá istá vada vyskytne opětovně, tzn. ještě 2 - krát.
 2. Pokud jde o vadu neodstranitelnou a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má klient právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání věci jako věci bez vady (např. vady estetické), má klient právo na přiměřenou slevu z kupní ceny výrobku. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, ke stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem jeho dalšího užívání.

 

Čl. VII.
Společná ustanovení pro článek V. a VI.

 1. Jakmile klient uplatní některé z práv odpovědnosti za vady, tzn. provedl volbu auplatnil jedno z možných práv, je tímto projevem vůle vázán a nemůže volbuuplatněného práva svévolně měnit, pokud se s provozovatelem nedohodne jinak.

 

V Piesendorfu dne 17.07.2019.

l