penzion praga

Všeobecné obchodní podmínky ubytovacího portálu www.pensionpraga.at

Čl. I.
Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje a spravuje Portál rezervací v apartmánech Penzionu Praga, Piesendorf, Rakousko, na internetové stránce www.pensionpraga.at.
 2. Vztahy mezi Provozovatelem a Vlastníky jednotlivých apartmánů v Penzionu Praga jsou upraveny zvláštní smlouvou.
 3. Vztahy Provozovatele a Objednatele se řídí právním řádem Rakouske republiky. Soudně příslušné jsou rakouske soudy.

 

Čl. II.
Definice pojmů

 1. Objednatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Portálu odešle objednávkový formulář rezervace pobytu v apartmánu.
 2. Objednávkou je vyplněný a odeslaný objednávkový formulář na Portálu sloužící k rezervaci ubytování v konkrétním apartmánu v konkrétním termínu, a to za platbu za pobyt, která je v objednávkovém formuláři automaticky generována Portálem.
 3. Ubytováním je pobyt Objednatele v konkrétním termínu v konkrétním apartmánu podle Objednávky za konkrétní platbu za pobyt a je ohraničený hodinou Příjezdu a Odjezdu.
 4. Platba za pobyt je konečnou cenou za Ubytování Objednavatele, kterou se Objednatel zavazuje odesláním Objednávky zaplatit Provozovateli.
 5. Záloha je platba ve výši 50% platby za pobyt.
 6. Smlouvou o zprostředkování se Provozovatel zavazuje Objednateli zajistit uzavření smlouvy o ubytování mezi Objednatelem a Vlastníkem podle Objednávky.
 7. Smlouva o ubytování je uzavírána mezi Objednatelem a Vlastníkem podle Objednávky okamžikem uhrazení Zálohy.

 

Čl. III.Smluvní vztahy

 1. Smlouva o zprostředkování se uzavírá odesláním potvrzení o přijetí Objednávky.
 2. Objednávku zadává Objednatel tak, že postupnými kroky ve formuláři vybere datum Příjezdu a Odjezdu, počet ubytovaných osob, druh apartmánu, doplňkové služby k Ubytování (především případnou objednávku stravy během Ubytování), jakož i své základní identifikační a kontaktní údaje (zejm. jméno a příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu) a způsob platby.
 3. Objednavatel plně odpovídá za správnost a úplnost všech uvedených údajů.
 4. Do 2 dnů od přijetí Objednávky zašle Provozovatel Objednateli na uvedenou emailovou adresu potvrzení o přijetí Objednávky a zálohovou fakturu na zaplacení Zálohy.
 5. Splatnost zálohové faktury činí 7 dnů od vystavení faktury. Objednatel je povinen zaplatit Zálohu do doby splatnosti. Pokud by však doba splatnosti nastala později než 30 dní před Příjezdem, musí být celková Platba za pobyt zaplacena do 2 dnů před Příjezdem.
 6. Smlouva o ubytování se uzavírá okamžikem připsání Zálohy na účet podle zálohové faktury.
 7. Uzavřením Smlouvy o ubytování Objednateli vzniká právo na Ubytování a zároveň povinnost zaplatit Vlastníkovi Platbu za pobyt sníženou o zaplacenou Zálohu.
 8. V případě, že Objednatel Zálohu řádně a včas neuhradí, je Provozovatel oprávněn Objednávku zrušit. O zrušení Objednávky zašle Provozovatel Objednateli email.
 9. Platbu za pobyt sníženou o zaplacenou zálohu je Objednatel povinen uhradit Provozovateli nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt.

 

Čl. IV. Informace o ubytování

 1. Provozovatel je povinen připravit Objednateli apartmán podle Objednávky od 16:00 hod. v den Příjezdu. Příprava apartmánu před tímto termínem je možná pouze na základě individuální dohody Objednatele a Provozovatele.
 2. Pokud se Objednatel Provozovateli na recepci nenahlásí do 20.00 hod dne Příjezdu, je Provozovatel oprávněn přenechat jinému Objednateli. To neplatí, pokud byl výslovně dohodnut pozdější příchod Objednatele.
 3. Objednatel je povinen se při Příjezdu na nahlásit Provozovateli na recepci. Při nahlášení na recepci obdrží Objednatel od Provozovatele klíče od apartmánu.
 4. Objednatel je povinen v den Odjezdu uvolnit a odevzdat apartmán Provozovateli nejpozději do 10:00 hod. Odjezdu. Odevzdání apartmánu po tomto termínu je možné pouze na základě individuální dohody Objednatele a Provozovatele
 5. V případě, že Objednatel odevzdá apartmán později, je Provozovatel oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení a Objednatel povinen zaplatit cenu dalšího dne Ubytování podle ceníku zveřejněného na Portálu.
 6. Za odevzdání apartmánu se považuje předání klíčů od apartmánu na recepci Provozovateli.
 7. Pobyt Objednatele v apartmánech se řídí ubytovacím řádem, který je pro Objednatele závazný a je přístupný každému Objednateli na recepci.
 8. Objednatel je oprávněn v apartmánu mít zvíře pouze po předchozím souhlasu Provozovatele. Za pobyt zvířete v apartmánu se účtuje přirážka  5 EUR za pobyt zvířete na noc. Přirážka je splatná na recepci Provozovatele při Odjezdu Objednatele. Pohyb zvířat v prostorech, kde se podává strava a nápoje není z hygienických důvodů povolen.

 

Čl. V. Zrušení smlouvy a stornování klientem

Klient má právo objednané služby kdykoliv stornovat. Stornování musí být předloženo písemně. Jako obecná náhrada přísluší provozovateli odškodnění ve formě storno poplatku, který je provozovatel oprávněn si jednostranně započíst vůči záloze složené klientům na základě zálohové faktury. Storno poplatek je procentní částí ze stanovené ceny služeb, v závislosti na časovém úseku, který uplynul ode dne termínu stornování služby a plánovaného začátku poskytování služeb. Při určení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování pobytu.

 1. Pokud není stanoveno jinak, storno poplatky určované z celkové dohodnuté ceny služeb jsou následující:Při předčasném ukončení pobytu ze strany klienta z vážného zdravotního důvodu, např. zranění, nemoc, nemá klient nárok na vrácení finančních prostředků.
  • Stornování v rozmezí 60 a více dnů před plánovaným začátkem poskytování služeb ..........20 %
  • Stornování v rozmezí 59 - 30 dní před plánovaným začátkem poskytování služeb ......40%
  • Stornování v rozmezí 29 - 15 dní před plánovaným začátkem poskytování služeb…...…60%
  • Stornování 14 dní a méně před plánovaným začátkem poskytování služeb, nebo v případě nenastoupení na pobyt bez stornování....... 100%
 2. V mimořádných případech (vážna nemoc, úmrtí a pod.) Se provozovatel může vzdát nároku na storno poplatek, a to na základě prokazatelného důkazu o vážné příčině zrušení pobytu nebo nabídnout klientovi náhradní termín.
 3. Vyúčtování a vrácení uhrazené částky snížené o storno poplatek zašle provozovatel do 7 dnů od nahlášení zrušení pobytu klientovi, ale nejpozději do 3 dnů od data skončení původně potvrzeného pobytu.

 

Čl. VI.Ukončení Smlouvy o zprostředkování

 1. Smlouva o zprostředkování je ukončena okamžikem Příjezdu Objednatele, nebo v případě nezaplacením Zálohy řádně a včas doručením emailu o zrušení Objednávky dle čl. III. 8.

 

Čl. VII.Odpovědnost za škodu

 1. Objednatel je povinen při nastěhování se do apartmánu jakékoli případné nedostatky, nesrovnalosti, nebo výhrady, stejně jako poškození apartmánu nebo jeho vybavení ihned po jejich zjištění nahlásit na recepci Provozovateli nejpozději v den Příjezdu.
 2. Objednatel odpovídá za škodu, která v Penzionu Praga, v apartmánu nebo na jeho vybavení vznikla v souvislosti s jeho Ubytováním.
 3. Objednatel je povinen neprodleně, nejpozději v den Odjezdu, nahlásit na recepci Provozovateli jakoukoliv škodu, která v Penzionu Praga, v apartmánu nebo na jeho vybavení v době Ubytování vznikla. Pokud tak Objednatel neučiní, je nad rámec povinnosti uhradit způsobenou škodu povinen zaplatit Provozovateli smluvní okutu ve výši 100 EUR.
 4. V rozsahu povoleném zákonem není Provozovatel odpovědný za škody, které Objednateli v souvislosti s jeho Ubytováním vznikly.
 5. Objednatel bere na vědomí, že pokud mu v době Ubytování a v souvislosti s Ubytováním vznikla škoda nebo újma, odpovídá za tuto škodu nebo újmu Vlastník.

 

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

 1. Texty, fotografie a další grafické prvky, použité na Portálu jsou chráněny autorským právem a dalšími právními předpisy, vztahujícími se k průmyslovému vlastnictví. Objednatel je nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat nebo jinak veřejně šířit bez předchozího souhlasu Provozovatele.
 2. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byly nebo se staly neúčinnými nebo neplatnými, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení těchto VOP.
 3. Objednatel při realizaci Objednávky potvrzují souhlas s těmito platnými VOP Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna jejich umístěním na internetových stránkách provozovatele www.pensionpraga.at.
 4. Tyto VOP tvoří neoddělitelnou součást každé Smlouvy o zprostředkování uzavírané mezi Provozovatelem a Objednatelem.
 5. Platí domněnka, že Objednatel se s těmito VOP seznámil, ledaže by prokázal, že přístup k nim byl zmařen zaviněním Provozovatele.
 6. Tyto VOP se stávají pro Provozovatele závaznými dnem jejich zveřejnění a pro Objednatele okamžikem potvrzením Objednávky.
 7. Objednatel výslovně souhlasí, aby Provozovatel začal plnit povinnosti ze Smlouvy o zprostředkování okamžikem odeslání Objednávky, tedy před uplynutím lhůty k odstoupení Objednatele.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 28.9.2019